Akdeniz İlahiyat Fakültesi Seminerleri

Etkinlik Tarihi : 11 Aralık 2012 - 31 Aralık 2030
Etkinlik Yeri : İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Ayşe Gül YAKA  “İsmâilî Doktrinde Zâhir-Bâtın Vahiy Anlayışı” ile ilgili Seminer (21 Mart 2022)

Arş. Gör. Zehra Eminoğlu “İslam Hukuku Açısından Dijital Medyada Kişisel Hakların Korunması” (07 Mart 2022)

Akdeniz Üni. Sosyal Bil. Enst. İslam Hukuku ABD. Doktora Öğrencisi Evren TORBALI ” İslam Hukukunda Çağdaş Yönelimler (Cemâleddîn-i Efgânî) ” (16 Mart 2020 )

Akdeniz Üni. Sosyal Bil. Enst., Din Felsefesi ABD. Doktora Öğrencisi Hikmet ÇAMCI ” Kınalızâde Ali Efendi’ye Göre Sorumluluk Bilinci ” (09 Mart 2020)

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim H. ERDOĞAN ”Oryantalizmin Eklektik İddiası ve İslam İnancının Özgünlüğü ” (02 Mart 2020)

Prof. Dr. Tülin ARSEVEN ”Kutadgu Bilig’de Kanaat-Âkıbet İkilemi ” (24 Şubat 2020)

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ÖZTÜRK ” Şehzade Korkut’un Tasavvuf Dünyası ” (17 Şubat 2020 )

Akdeniz Üni. Sosyal Bil. Enst., İslam Felsefesi ABD. Doktora Öğrencisi Fırat ÇELEBİ ”Origenes Ve İbn Sînâ’da Kötülük Problemi ” (23 Aralık 2019)

Dr. Öğr. Üyesi İsa AKALIN  ”Hadis Usûlü Açısından“Kudsî Hadis” Kavramı” (16 Aralık 2019)

Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa Fatih AY   ” Din Eğitimi Açısından 4-6 Yaş Kur’an Kursları ” (09 Aralık 2019)

Akdeniz Üni. Sosyal Bil. Ens., Temel İslam Bilimleri, Doktora Öğrencisi Murat ÖZOKUDAN ”Bakara Sûresi Bağlamında Kur’ân’ı Kerîm’deki İletişim Esasları” (2 Aralık 2019)

Akdeniz Üni. Sosyal Bil. Enst., Din Felsefesi ABD. Doktora Öğrencisi Merve BOZAN ”Milli Sinema’da Din Dili: Yücel Çakmaklı Filmografisi” (25 Kasım 2019)

Prof. Dr. Ali BAKKAL ” İslam Hukukunda Faiz Açısından Katılım Bankacılığının Değerlendirilmesi ” (18 Kasım 2019)

Prof. Dr. Kemal SÖZEN ”Avrupa İle Entegrasyon Kriterleri: Ahmed Cevdet Paşa Örneği ” (11 Kasım 2019)

Doç. Dr. Hasan MERDUN “İklim Değişiklikleri ve Etkileri” (24/12/2013)

Ayşegül TÜRKERİ ” Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi Filmi Örnekliğinde Teopolitik Söylem-Sinema-Gerçeklik İnşası ”( 13 Mayıs 2019)

Hakan BOZYAKA ”Enneagram Kişilik Temelleri” (29 Nisan 2019)

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YAKA ”İslam İktisadının “Adil Gelir Dağılımı” İlkesi Ve Bunun Sosyal Refaha Katkısı” (22 Nisan 2019)

Dr. Mustafa CİĞER ”Akıl, Sinir Sistemi Ve Kalp” (15 Nisan 2019)

Dr. Öğr. Üyesi İsa AKALIN ”Hadis Tekniği Açısından Kudsî Hadisler” (8 Nisan 2019 )

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih DUMAN ” İkonoklazm Ve Mihne ” (01 Nisan 2019)

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ÖZTÜRK ”Amiş Efendinin Huzurunda Bir Âlim: Abdülaziz Mecdî Tolun” (25 Mart 2019 )

Dr. Öğr. Üyesi M. Emir İLHAN ”Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Osmanlı’da Okuryazarlık” (18 Mart 2019 )

Arş. Gör. Tunahan ERDOĞAN ”Bir Aidiyet Tartışması: Süleyman Hilmi Tunahan Ve Muhammed İhsan Oğuz Arasında Üç Kitap” (11 Mart 2019)

Dr. Öğr. Üyesi Sema ERYÜCEL ” Manevi İyi Olma Ve Kendini Sabotaj ” (04 Mart 2019 )

Dr. Ögr. Üyesi Nazife Nihal İNCE ” Dil İlimleri İle Tecvit Arasındaki Münasebet ” (25 Şubat 2019)

Doç.Dr. Ali Kürşat TURGUT  ”Felsefeci Kimliğiyle Ali Suavi” (18 Şubat 2019)

Prof. Dr. Nevzat TARTI ”Kitap Yazma Sebepleri Üzerine” (24 Aralık 2018 )

Doç. Dr. Ali ALBAYRAK ”Alevi Meşrep Bir Tarikat: Galibilik” (17 Aralık 2018)

Prof. Dr. Mustafa TEKİN ”Dini Düşüncenin Güncellenmesi Ve Yöntemi Tartışmaları” (03 Aralık 2018)

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp YAKA ”Kur’an Perspektifinden Mesnevî’de Mevlana’nın Kulluk Anlayışı” (26 Kasım 2018 )

Doç. Dr. Rıfat ATAY  ”27 Mayıs Darbesi: Sebilürreşad Dergisi Temelinde Darbe, Basın, Din Ve Siyaset” (19 Kasım 2018 )

Doç. Dr. Zişan TÜRCAN ” Tarihsel Süreçte Sünnetin Kaynağı Meselesi ” (12 Kasım 2018 )

Doç. Dr. Orhan GÜRSU ”Bağımlılık Ve Din” (05 Kasım 2018 )

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih DENİZ ” Toplumsal Sözleşme Teorisi Açısından Din Siyaset İlişkileri Üzerine Bir Analiz ” (22 Ekim 2018 )

Doç. Dr. Bahset KARSLI ” Nesil Farklılaşmasının Zihinsel Arka Planı ” (08 Ekim 2018)

Prof. Dr. Kemal SÖZEN  ”Mevlana’da İnsan Sevgisi ve Hoşgörü” (20/Aralık 2016)

Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER ” Tarihte Bektaşîlik ” (21.10.2014)

Prof.Dr.Nurdan AKINER ”Uluslararası Medya Emperyalizmi” (04.11.2014)

Doç. Dr. Zişan TÜRCAN “Hadisin Neliği Tartışmaları” (25.11.2014)

Öğr. Gör. Muhammed ÖZCAN “Çeviri Stratejileri Bağlamında Kur’an Deyimleri” (16.12.2014)

Prof. Dr. Kemal SÖZEN “Hz. Peygamberin Bilgi Kaynakları” (10.03.2015)

Prof. Dr. Tülin ARSEVEN ” Miraciyelerin İzinden ” (24.03.2015)

Gülşah ALPOVA “Cana Can Katmak: Kan Bağışı” 14.04.2015

Doç. Dr. Sabri YILMAZ ” Geçmişten Günümüze Ehl-i Sünnet “(28.04.2015)

Prof. Dr. Ali BAKKAL ” Hz. Peygamber’in Bilim ve Teknolojiyi Teşvik Eden Uygulamaları ” (12.05.2015)

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Hz. Mevlana’nın Mesnevi’sinde Satranç Metaforu (01.10.2013)

Yrd.Doç.Dr. Bahset KARSLI-Birlikte Yaşama Tecrübesi: Alevilik  Örneği (08.10.2013)

Yrd.Doç.Dr.Necati İYİKAN”Anayasal Çerçevede Yapılan Sözde Soykırım Önerisinin Değerlendirilmesi”(22.10.2013)

Yrd. Doç. Dr. Ali Kürşat TURGUT, Teolojik Romanın Öncüsü İbnü’n-Nefîs ve “Fâdıl b. Nâtık” Adlı Eseri” (05/11/2013)

Arş. Gör. Esat SABIRLI, “İbn Teymiyye’nin Kur’an’da Mecaza Bakışı” (12.11.2013) 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK ” Peygamberlerin Nübüvvete Hazırlanmaları: Hz. Muhammed (s.a.v.) Örneği ” (26/11/2013) 

Dr. Mustafa ÖZCAN “Mes’uliyet ve Mensubiyet Bağlamında Din Görevliliği ve Hizmeti” (10/12/2013)

Yrd. Doç. Dr. Orhan GÜRSU “Gelenek ve Modernizm Arasında Psikoloji ve Psikoterapi” (17/12/2013)

Doç. Dr. Hasan MERDUN “İklim Değişiklikleri ve Etkileri” (24/12/2013)

Yrd. Doç. Dr. Sema ERYÜCEL “Yaşam Olayları ve Dini Başa Çıkma” (25.02.2014)

Fatma DURSUN “Elmalılı Tefsirinde Ayetler ve Sureler Arası Münasebet” (04.03.2014)

Prof. Dr. Zeki EKER ” Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ve Tillodaki Işık Sistemi ” (11.03.2014)

Doç. Dr. SALİH TUNÇ”İmparatorluğun Şeref Müdaafası: Çanakkale Zaferi”(18.03.2014)

Prof. Dr. Ali BAKKAL ” İslam Tarihinde Rasathaneler ” (25.03.2014)

Yrd. Doç. Dr. Bahset Karslı “Hz. Peygamber ve Din” (15.04.2014)

Öğr. Gör. Sami ÇAKMAKPUNAR “Kıraatler ve Yol Açtıkları Anlam Farklılıkları” (29.04.2014)

Prof.Dr. Ahmet Yaman  “Güncel Bazı Dinî Meseleler” (11/12/2012)

Yrd.Doç.Dr. Eyüp Yaka  “Kur’an’daki Deyimsel İfadelerin Meallere Yansıması” (25.12.2012)

Yrd.Doç.Dr. Rıfat Atay  “Allah mı, Tanrı mı? Din Dili Çerçevesinde Bir Analiz Denemesi”  (05.03.2013)

Yrd.Doç.Dr. Yasin PİŞGİN “Kur’an’ın Anlaşılmasında Dini Hayatın Rolü” (19.03.2013)

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ, “Fıkhî Açıdan Organ Nakli ve Beyin Ölümü” (02.04.2013)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜZEL “Hz. Ali ve Hz. Muaviye’nin Mısır Politikaları: Valiler Merkezli Bir Değerlendirme” (30.04.2013)

Eklenme tarihi :18.10.2022 16:19:39
Son güncelleme : 3.11.2022 16:54:22