Bölümler

İlahiyat Fakültelerinde bölümler, öğrencilerin kayıt yaptırdığı ve diploma aldığı birimler olmayıp, birbirine yakın bilimsel alanlara ve araştırma yöntemlerine sahip anabilim dallarından oluşan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimleridir. Fakültemizde, diğer İlahiyat Fakültelerinde olduğu gibi şu üç bölüm bulunmaktadır: Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü. Öğrenciler her üç bölümün derslerini almak ve başarmak zorundadır.

A.  Temel İslam Bilimleri Bölümü

Bu bölüm, İslam’ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarını ve alanı içerisindeki diğer konuları bu temel kaynaklara dayanarak akademik düzeyde ele almaktadır. Bunun için vazgeçilmez araç konumundaki kaynak dil ile İslam anlayışı çerçevesinde tarih içinde gün yüzüne çıkan dinî-mezhebî oluşumlar da bu bölümün ana konuları arasındadır. Buna göre Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır:

1.Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı

2.Hadis Anabilim Dalı

3.İslam Hukuku Anabilim Dalı

4.İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

5.Kelâm Anabilim Dalı

6.Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi  Anabilim Dalı

7.Tasavvuf Anabilim Dalı

8.Tefsir Anabilim Dalı

B. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İnsanlık tarihi kadar eski olan din ve inanç kavramlarını, dinin felsefî, sosyolojik ve psikolojik boyutlarını, bir başka ifadeyle insan ve din arasındaki ilişkinin temellerini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri ve fonksiyonlarını, din ve akıl arasındaki ilişki ile din eğitimini bilimsel yaklaşımla ele alan bölüm şu anabilim dallarından oluşmaktadır:

1. Din Eğitimi Anabilim Dalı

2.Din Felsefesi Anabilim Dalı

3.Din Psikolojisi Anabilim Dalı

4.Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

5.Dinler Tarihi Anabilim Dalı

6.Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

7.İslam Felsefesi Anabilim Dalı

8.Mantık Anabilim Dalı

C. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Bu bölüm, öncelikle İslam’ın doğuşundan günümüze kadar geçen tarihi süreci konu edinmektedir. Sosyal, kültürel ve kurumsal açılardan Türk-İslam tarihini, bu süreç içinde ortaya çıkmış sanat, edebiyat ve müzik anlayışlarını ve ürünlerini, İslam medeniyetinin kurumsal yönünü akademik araştırma konusu yapmaktadır. Bölümün anabilim dalları şunlardır.

1. İslam Tarihi Anabilim Dalı

2.Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

3. Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

4. Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

Misyon

İslam bilimleri, kültürü ve medeniyeti alanında akademik araştırmalar yapıp bunları ilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, ülkemizin ve dünyamızın dinî ve ahlâkî nitelikli ihtiyaçlarını gözlemleyip onlar için uygun çözümler üretmek,nitelikli ve donanımlı ilahiyat uzmanları yetiştirmek, mensuplarına sistematik, tutarlı ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmak, kimliğimizi belirleyen değerlerimizi sadece korumakla yetinmeyip aynı zamanda geliştirerek de toplumsal huzurun devamlılığına katkıda bulunmak, bu amaçlar doğrultusunda kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile sürekli işbirliği yapmaktır.

Vizyon

Dini, ana kaynaklarına göre anlayan ve yorumlayan, yüzyılların oluşturduğu ilahiyat ve ilim birikimi ile insanlığın kazanımlarından faydalanarak kendi akademik geleneğini ortaya koyan, ilim namusunu ve ahlâkî kaygıları her şeyin önüne alan, nesnelliği önemsemekle birlikte öznel yaklaşımları da tahlil eden, bu toprakların kıymetini ve sahip olduğu değerleri bilen, alanında öncü bir fakülte olabilmektir.

İletişim

İlahiyat Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Konyaaltı – Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 227 44 58
Tel: 0 242 227 44 96